Artikel 1 Definities
1.1 Arbeidskrachten:
Personen die in dienst zijn van Opdrachtnemer, dan wel van derden die zijn ingeschakeld door Opdrachtnemer, dan wel anderszins bij de Prestatie van Opdrachtnemer zijn betrokken.
1.2 AV:
De voorliggende set Algemene Voorwaarden van Fijn.
1.3 Bestek:
De voorwaarden voor -dan wel de technische omschrijving van- een werk de instandhouding daarvan gedurende de in de Overeenkomst vermelde termijn en de daaraan gestelde prestatie (garanties) volgens het product Fijn Wonen en alle daaraan gekoppelde en daarmee verband houdende documenten.
1.4 BV:
Een set Bijzondere Voorwaarden van Fijn waarin afspraken staan voor specifieke (technische) werkzaamheden, aangeduid met een specifiek nummer.
1.5 BW:
Het Burgerlijk Wetboek.
1.6 Digitaal bouwplaats-registratiesysteem: het digitale systeem voor registratie en identificatie van Arbeidskrachten werkzaam op bouwplaatsen en projecten.
1.7 Opdrachtnemer:
De partij waarmee Fijn een Overeenkomst sluit.
1.8 Opdrachtsom:
De prijs voor de Prestatie die Partijen zijn overeengekomen en die is vastgelegd in de Overeenkomst.
1.9 Overeenkomst:
De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Partijen waarmee Opdrachtnemer zich jegens Fijn verplicht tot het leveren van de Prestatie.
1.10 Overmacht:
Situatie waardoor de Overeenkomst (tijdelijk) niet kan worden nagekomen en die niet aan Opdrachtnemer is toe te rekenen, zoals bepaald in artikel 6:75 BW.
Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in ieder geval niet begrepen:
gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de Prestatie benodigde goederen, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkomingen van door Opdracht-nemer ingeschakelde derden, storingen in de productie van Opdrachtnemer en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij Opdrachtnemer.
1.11 Partijen:
Fijn en Opdrachtnemer.
1.12 Prestatie:
Hetgeen Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet leveren: goederen, diensten en/of werkzaamheden.
1.13 Principaal:
De partij waarmee Fijn een (aannemings)overeenkomst voor het werk sluit, op basis waarvan Fijn de Overeenkomst sluit met Opdrachtnemer.
1.14 Schriftelijk:
Op papier of (als gescand bestand) per e-mail.
1.15 Fijn:
Fijn Holding B.V. en/of aan haar gelieerde rechtspersonen, die met Opdrachtnemer een Overeenkomst sluit(en).
1.16 Verzuim:
Situatie waarin Opdrachtnemer 1) is tekortgeschoten in de nakoming van de Overeenkomst en niet binnen de door Fijn gestelde redelijke termijn alsnog is nagekomen, 2) de Prestatie niet conform planning heeft geleverd, 3) overigens op grond van artikel 6:83 sub b of c BW in verzuim is geraakt, of 4) van Fijn in redelijkheid, gelet op de omstandigheden van het geval, niet gevergd kan worden om eerst Opdrachtnemer in gebreke te stellen.
1.17 Werkterrein:
De locatie waar de Prestatie feitelijk moet worden (af)geleverd.
1.18 Wkb:
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.
1.19 De in dit artikel gehanteerde definities worden ook in de Overeenkomst gehanteerd.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De AV zijn van toepassing op de Overeenkomst.
2.2 De BV zijn van toepassing op de Overeenkomst indien Partijen dat overeenkomen.
2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van de AV of BV worden uitsluitend schriftelijk overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtnemer wijst Fijn uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3 Voldoen aan normen, wet- en regelgeving
3.1 Opdrachtnemer garandeert dat de Prestatie voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk.
3.2 Opdrachtnemer garandeert dat hij voldoet aan alle voor de Overeenkomst en de Prestatie relevante wet- en regelgeving zoals die van kracht is op de dag van ondertekening van de Overeenkomst, ook wanneer wet- en regelgeving niet expliciet genoemd wordt in de Overeenkomst, de AV of de BV.
3.3 Opdrachtnemer levert aan Fijn, voor zover van toepassing op diens werkzaamheden, op eerste verzoek de bescheiden aan die Fijn op grond van artikel 7:757a BW (‘dossier opdrachtgever Wkb’) moet overleggen aan Principaal.
3.4 Voor zover van toepassing op grond van de Wkb, en voor zover dit van toepassing is op de door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden, zal Opdrachtnemer ook op eerste verzoek van Fijn respectievelijk de namens Fijn ingeschakelde kwaliteitsborger, tijdig de bescheiden aanleveren die nodig zijn om het ‘dossier bevoegd gezag’ samen te kunnen stellen.
3.5 Tot de bescheiden als genoemd in artikel 3.2 en 3.3 behoren bijvoorbeeld tekeningen, berekeningen, revisiebescheiden en keuringsrapporten.
3.6 Opdrachtnemer draagt zorg voor vergunningen, ontheffingen en/of toestemmingen die nodig zijn voor de uitvoering van de Prestatie.

Artikel 4 Waarschuwingsplicht Opdrachtnemer
4.1 Opdrachtnemer waarschuwt Fijn tijdig schriftelijk voor kenbare onjuistheden, onduidelijkheden, ongeschiktheid en/of gebreken in de stukken en zaken die Fijn aanlevert of beschikbaar stelt. Opdrachtnemer wijst daarbij op eventuele gevolgen voor de deugdelijke nakoming van de Overeenkomst.
4.2 Wanneer Opdrachtnemer de in artikel 4.1 AV genoemde waarschuwing nalaat, kan Opdrachtnemer zich (later) niet beroepen op deze fouten of ontbrekende onderdelen en is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade.
4.3 Opdrachtnemer stelt Fijn tijdig op de hoogte van eventuele wijzigingen die de onderneming van Opdrachtnemer betreffen en die de belangen van Fijn kunnen raken.

Artikel 5 Data, persoonsgegevens en privacy
5.1 Voor zover Fijn persoonsgegevens verwerkt, doet zij dit in overeenstemming met de privacyregelgeving en haar privacyverklaringen, gepubliceerd op www.vanwijnen.nl
5.2 Voor zover Fijn en Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens uitwisselen, voldoet Opdrachtnemer aan de privacyregelgeving.
5.3 Opdrachtnemer treft de vereiste beveiligingsmaatregelen om te voldoen aan de privacyregelgeving. Opdrachtnemer is verplicht Fijn hierover op verzoek direct en schriftelijk te informeren.
5.4 Opdrachtnemer is verplicht om eventuele datalekken -waarbij persoonsgegevens betrokken zijn waarvan Fijn de verantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)- direct, uiterlijk binnen 24 uur, te melden aan Fijn, middels de verzending van een bericht aan datalek@vanwijnen.nl.
5.5 Opdrachtnemer dient Fijn direct te informeren over eventuele klachten en (informatie)verzoeken, waaronder begrepen verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te beperken. Opdrachtnemer zal niet rechtstreeks antwoorden, behalve voor zover specifiek daartoe geïnstrueerd door Fijn.

Artikel 6 Geheimhouding
6.1 Opdrachtnemer en Arbeidskrachten zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden voor wat betreft de Overeenkomst en/of Fijn, tenzij uit de Overeenkomst of de aard van de Prestatie anders volgt.
6.2 Opdrachtnemer zal aan hem verstrekte informatie en gegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
6.3 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de naam van Fijn te gebruiken in (digitale) publicaties, advertenties of op enige andere wijze, tenzij Fijn daarvoor Schriftelijk toestemming heeft gegeven.
6.4 Opdrachtnemer zal de in dit artikel genoemde verplichtingen opleggen aan Arbeidskrachten. Opdrachtnemer zal eveneens aan Arbeidskrachten opleggen dat zij de in dit artikel genoemde verplichtingen bij wijze van kettingbeding doorgeven aan door hen in te schakelen derden.

Artikel 7 Rangorde
7.1 In geval van tegenstrijdigheid tussen documenten geldt de volgende rangorde:
a. Nieuw document gaat voor oud.
b. Beschrijving gaat voor tekening.
c. Bijzondere regeling gaat voor algemene regeling.
Hierbij gaat a vóór b/c en b vóór c.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
8.1 Op de AV en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Indien een geschil tussen Partijen ontstaat, treden (de directies van) Partijen in overleg om te komen tot een oplossing.
8.3 Wanneer het overleg niet tot een oplossing leidt en geschilbeslechting nodig is, wordt het geschil voorgelegd aan de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen.
8.4 Fijn is in afwijking van het bepaalde in artikel 8.3 AV gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter, dan wel aan de instantie die tussen Principaal en Fijn is overeengekomen.

Artikel 9 Totstandkoming Overeenkomst
9.1 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst doet Opdrachtnemer een aanbieding die voldoet aan de door Fijn opgegeven specificaties.
9.2 Eventuele afwijkingen van de specificaties van Fijn meldt Opdrachtnemer schriftelijk vooraf. Afwijkingen gelden pas na schriftelijke goedkeuring door Fijn.
9.3 De Overeenkomst komt uitsluitend schriftelijk tot stand. Eventuele wijziging van de Overeenkomst geschiedt eveneens uitsluitend schriftelijk.
9.4 Opdrachtnemer zendt vóór feitelijke uitvoering van de Overeenkomst een rechtsgeldig al dan niet digitaal getekend exemplaar van de Overeenkomst aan Fijn -indien van toepassing- inclusief bijlagen.
9.5 Indien de Overeenkomst wordt gesloten met twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 10 Opdrachtsom, facturatie en betaling
10.1 De Opdrachtsom is vast gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Wijzigingen in prijzen, lonen, kosten, sociale lasten, belastingen of andere kostenverhogende omstandigheden, wijzigen de Opdrachtsom niet.
10.2 De betalingstermijn is 60 dagen na factuurdatum, tenzij Opdrachtnemer als MKB-ondernemer moet worden aangemerkt. In dat geval is de betalingstermijn 30 dagen.
10.3 Fijn betaalt de factuur indien (voor zover van toepassing op de Prestatie):
a. de factuur -inclusief bijlagen ingescand in één (pdf) bestand- is goedgekeurd;
b. het mandagenregister in geval van werkzaamheden op de bouwplaats -ook bij niet WKA-plichtige werkzaamheden- volledig en naar waarheid is ingevuld volgens het format van Fijn. Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van een ander mandagenregister, bevat die ten minste dezelfde elementen als het format van Fijn en behoeft dat goedkeuring van Fijn;
c. Opdrachtnemer uitdrukkelijk verklaart dat de door haar ingeschakelde werknemers -in overeenstemming met de Wet Aanpak Schijnconstructies- conform de CAO zijn betaald;
d. is voldaan aan het bepaalde in artikel 13 AV;
e. door de uitvoerder van Fijn (het deel van) de Prestatie, waarop de factuur betrekking heeft, is goedgekeurd;
f. Opdrachtnemer zorggedragen heeft voor correcte invoer en aanmelding van Arbeidskrachten in het Digitaal bouwplaats-registratiesysteem.
g. heeft voldaan aan de verplichting om per drie maanden een verklaring betalingsgedrag te overleggen.
10.4 Indien tussen Partijen een onderhoudstermijn is overeengekomen als bedoeld in artikel 29 AV, is Fijn gerechtigd om -tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer- 5% van de Opdrachtsom in te houden gedurende de onderhoudstermijn.
10.5 Indien Fijn op grond van de Invorderingswet 1990 (WKA) hoofdelijk aansprakelijk is voor loonheffing van Opdrachtnemer worden door Opdrachtnemer aanvullend op 10.4 AV op de factuur vermeld:
a. de tekst ‘Omzetbelasting verlegd’.
b. het BTW-ID-nummer van de desbetreffende Fijn entiteit.

Artikel 11 Eenheidsprijzen en hoeveelheden
11.1 Indien van toepassing op de Prestatie worden de door Opdrachtnemer gehanteerde eenheidsprijzen en uurlonen in de Overeenkomst vastgelegd.
11.2 Bij verrekenbare hoeveelheden worden de in de Overeenkomst vastgelegde eenheidsprijzen gehanteerd.
11.3 Partijen stellen gezamenlijk de verrekenbare hoeveelheden vast door opmeting in het werk en/of in de werktekeningen, conform NEN3699.
11.4 Uitsluitend de daadwerkelijk in het werk gebruikte netto hoeveelheden worden verrekend.
11.5 Bij de laatste betalingstermijn -of eerder op verzoek van Fijn- verstrekt Opdrachtnemer een namens Fijn getekende lijst van verwerkte verrekenbare hoeveelheden.

Artikel 12 Inschakeling derden - algemeen
12.1 Wanneer Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst (gedeeltelijk) wenst op te dragen aan een derde, vraagt zij voorafgaand schriftelijk toestemming aan Fijn.
12.2 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle relevante verplichtingen uit de Overeenkomst integraal worden doorgelegd aan door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
12.3 De Opdrachtnemer dient de door hem ingeschakelde derden als afzonderlijke partij uit te nodigen voor registratie in het digitaal bouwplaats-registratie-systeem.
12.4 Door Opdrachtnemer ingeschakelde derden dienen zorg te dragen voor correcte invoer en aanmelding van zijn Arbeidskrachten en eventuele door hem ingeschakelde derde(n) in het digitaal bouwplaats-registratie-systeem.
12.5 De inschakeling van derden door Opdrachtnemer, ontslaat Opdrachtnemer niet van haar eigen aansprakelijkheid ten aanzien van Fijn.

Artikel 13 Inschakeling derden – relevante wet- en regelgeving
13.1 Opdrachtnemer garandeert dat hij voldoet aan wet- en regelgeving rondom het verrichten van arbeid en het tewerkstellen van Arbeidskrachten, waaronder in ieder geval: de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet Aanpak Schijnconstructies, de Wet Arbeid Vreemdelingen, de Wet Deregulering Arbeidsrelaties, de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs, de Wet Arbeidsmarkt in Balans, de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, het postedworkers-Meldloket en de Herziene Detacheringsrichtlijn.
13.2 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar Prestatie Arbeidskrachten inzet die kwalificeren als zelfstandig ondernemer (zzp’er), zorgt Opdrachtnemer voor deugdelijke controle van de eisen die aan zelfstandig ondernemerschap worden gesteld, waaronder een met die Arbeidskrachten af te sluiten modelovereenkomst die door de belastingdienst is goedgekeurd en het hebben van een VCA-VOL diploma.
13.3 Indien Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden te kwalificeren is/zijn als uitzend-/detacheerbureau, dient zij NEN 4400-1/4400-2 gecertificeerd te zijn en te zijn ingeschreven in het Handelsregister als onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt (Waadi).
13.4 Opdrachtnemer legt de verplichting genoemd in artikel 13.1, 13.2 en 13.3 AV als kettingbeding door naar alle door en via haar ingeschakelde (buitenlandse) derden, waaronder ook worden verstaan zelfstandig ondernemers (zzp’ers) en intermediairs die personeel leveren. Medewerkers van deze partijen worden niet gekwalificeerd als eigen personeel van Opdrachtnemer.
13.5 Alle aan Opdrachtnemer gevraagde informatie wordt op eerste verzoek aan Fijn verstrekt.
13.6 Fijn wordt in de gelegenheid gesteld te voldoen aan haar vergewisplicht om te (laten) controleren of Opdrachtnemer conform wet- en regelgeving handelt.
13.7 Kosten en/of boetes die voortvloeien uit onjuiste, onvolledige en/of niet-tijdig verstrekte informatie of het niet voldoen aan de wet- en regelgeving, worden in rekening gebracht bij Opdrachtnemer.
13.8 Opdrachtnemer vrijwaart Fijn voor schade als gevolg van of in verband met het niet (volledig) nakomen van de in dit artikel bedoelde wetgeving.
13.9 Indien op de Overeenkomst de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, houdt Opdrachtnemer een G-rekening aan.

Artikel 14 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer
14.1 Indien Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde in Verzuim raakt zoals omschreven in 1.16, of anderszins schade veroorzaakt, is Opdrachtnemer jegens Fijn aansprakelijk voor de schade die Fijn dientengevolge lijdt.
14.2 Opdrachtnemer vrijwaart Fijn van alle aanspraken van derden, waaronder ook begrepen de Principaal.
14.3 Opdrachtnemer draagt zorg voor adequate verzekering voor aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 15 AV.
14.4 Wanneer een Arbeidskracht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of de aanwezigheid op het Werkterrein in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, letsel of materiële schade oploopt, geldt het volgende:
a. Opdrachtnemer vrijwaart Fijn voor alle aanspraken van de Arbeidskracht die voornoemde schade heeft opgelopen;
b. Opdrachtnemer zal in het geval de Arbeidskracht zowel Fijn als Opdrachtnemer aansprakelijk stelt, de schade van de Arbeidskracht pro-actief in behandeling nemen c.q. in behandeling geven bij haar aansprakelijkheidsverzekeraar;
c. Indien de Arbeidskracht desalniettemin volhardt in haar aanspraak jegens Fijn, zal de vrijwaringsverplichting van Opdrachtnemer jegens Fijn mede de door of namens Fijn te maken kosten van verweer en/of schaderegelingskosten omvatten.

Artikel 15 Verzekering
CAR-verzekering
15.1 Opdrachtnemer sluit een CAR-verzekering ten behoeve van de Prestatie.
15.2 Indien Fijn voor het werk een CAR-verzekering heeft afgesloten, is Opdrachtnemer niet automatisch medeverzekerd.
15.3 Opdrachtnemer is slechts medeverzekerd indien Fijn voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toegang heeft verleend.
15.4 Opdrachtnemer is uitsluitend medeverzekerd voor schade aan het betreffende werk en de daarvoor bestemde materialen of zaken die Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst daadwerkelijk in bewerking heeft.
15.5 In geval van medeverzekering als bedoeld in artikel 15.4 AV is Opdrachtnemer uitsluitend medeverzekerd tegen schade aan het werk (Rubriek 1A) en -mits de schadeoorzaak verband houdt met de bouw- aan eigendommen van Principaal (Rubriek 1C).
15.6 Opdrachtnemer is nooit medeverzekerd voor schade die valt onder andere dan de in artikel 15.5 AV genoemde rubrieken van de CAR-verzekering van Fijn.
15.7 In geval van medeverzekering als bedoeld in artikel 15.4 AV dient Opdrachtnemer bij schade het door Fijn te betalen bedrag aan eigen risico te vergoeden.
15.8 In geval van medeverzekering als bedoeld in artikel 15.4 AV behoudt Fijn het recht om regres te halen bij (een) verzekeraar van Opdrachtnemer en/of bij Opdrachtnemer zelf.
15.9 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die niet onder de CAR-verzekering van Fijn en/of de CAR-verzekering van de Opdrachtnemer valt en die verband houdt met de Overeenkomst. Opdrachtnemer vrijwaart Fijn -en draagt zelf zorg voor een adequate verzekering- voor die schade.

AVB-verzekering
15.10 Opdrachtnemer sluit een AVB-verzekering ten behoeve van de Prestatie.
15.11 Ongeacht hetgeen hieromtrent in het Bestek is bepaald of met Principaal is overeengekomen, is Opdrachtnemer verplicht zich voor ten minste € 2.500.000,-- (twee miljoen vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis inclusief gevolgschade te verzekeren en verzekerd te houden tegen wettelijke aansprakelijkheid.
15.12 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die niet onder de AVB-verzekering valt en die verband houdt met de Overeenkomst. Opdrachtnemer vrijwaart Fijn voor die schade.

WAM-verzekering
15.13 Opdrachtnemer sluit een WAM-verzekering voor schade die voortvloeit uit de inzet van WAM-plichtig (werk)materieel (ook aanwezig op motorrijtuigen) dat ten behoeve van de Overeenkomst door of namens Opdrachtnemer wordt ingezet.
15.14 Fijn wordt in de WAM-polis als medeverzekerde aangewezen.
15.15 Het verzekerde bedrag dient volledig beschikbaar te zijn voor het werkrisico, inclusief regiefouten van Fijn of andere bij de bouw betrokken partijen.
15.16 Onvoldoende preventie door Opdrachtnemer mag geen verval van dekking tot gevolg hebben.
15.17 In de verzekering mogen geen sub-limieten zijn opgenomen.

Cascoverzekering
15.18 Opdrachtnemer sluit een cascoverzekering voor het in te zetten (werk)materieel.
15.19 Fijn en Principaal worden in de cascoverzekering als medeverzekerden aangewezen. De casco-verzekeraar doet daarbij afstand van regres op deze medeverzekerden.
15.20 Opdrachtnemer vrijwaart Fijn en de Principaal voor (casco)schade veroorzaakt door of aan (werk)materieel, dat eigendom is van of gebruikt wordt door Opdrachtnemer of dat door Fijn ter beschikking is gesteld.

Overige verzekeringsbepalingen
15.21 Opdrachtnemer zal op verzoek van Fijn (certificaten van) de verzekeringspolissen als in dit artikel 15 bedoeld ter beschikking stellen.
15.22 Indien Opdrachtnemer haar verzekeringsverplichting niet nakomt, is Fijn gerechtigd zelf passende verzekering(en) te regelen, voor rekening van Opdrachtnemer.
15.23 Opdrachtnemer sluit zo nodig aanvullende verzekeringen, zodat de aan haar opgedragen werkzaamheden, leveringen en/of materialen bestemd voor het werk afdoende verzekerd zijn.
15.24 Verzekeringsaanspraken van Partijen laten de aansprakelijkheid van Fijn en Opdrachtnemer tegenover elkaar en tegenover derden onverlet. Schade die niet onder de dekking van een polis valt of niet (geheel) wordt vergoed, komt dus voor rekening van de aansprakelijke partij.
15.25 Fijn is gerechtigd om bedragen die in het kader van de verzekering voor rekening van Opdrachtnemer komen (niet gedekte schade en eigen risico) te verrekenen conform artikel 18.1 AV.

Artikel 16 Ontbinding/beëindiging door Fijn
16.1 Fijn is gerechtigd de Overeenkomst, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien (uit een mededeling van Opdrachtnemer blijkt dat):
a. Opdrachtnemer in Verzuim is geraakt;
b. Opdrachtnemer failleert, surséance van betaling aanvraagt of onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
c. Op het vermogen van Opdrachtnemer (conservatoir of executoriaal) beslag is gelegd;
d. Opdrachtnemer haar bedrijfsuitoefening staakt;
e. Opdrachtnemer de zeggenschap over haar onderneming aan een derde overdraagt en de uitvoering van de Overeenkomst daardoor naar het oordeel van Fijn kan worden belemmerd.
f. Opdrachtnemer door Overmacht langer dan dertig dagen verhinderd is de Overeenkomst na te komen;
g. Opdrachtnemer zich niet houdt aan, of niet handelt conform de veiligheidsregels als bedoeld in artikel 26 AV.
16.2 De in artikel 16.1 AV vastgelegde ontbindingsmogelijkheid laat onverlet het recht van Fijn de Overeenkomst verder uit te laten voeren door een derde.
16.3 Bij ontbinding van de Overeenkomst op grond van één van de in artikel 16.1 AV genoemde gronden, is Fijn gerechtigd om de schade en kosten als gevolg van de ontbinding op Opdrachtnemer te verhalen, al dan niet door verrekening overeenkomstig artikel 18.1 AV.
16.4 Fijn is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, wanneer daarvoor een gegronde reden is. In dat geval zal Fijn een redelijke termijn bepalen en de kosten naar rato van de stand van de uitvoering van de Prestatie door Opdrachtnemer betalen.

Artikel 17 Verbod overdracht en afstand rechten
17.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fijn is het Opdrachtnemer niet toegestaan om uit de Overeenkomst voortvloeiende vorderingen op Fijn aan een derde te cederen, te verpanden of onder andere titel over te dragen.
17.2 Artikel 17.1 heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
17.3 Opdrachtnemer doet afstand van het retentierecht als bedoeld in de artikelen 3:290-295 BW, tenzij Fijn in verzuim is ten aanzien van de betaling van onbetwiste factu(u)r(en).
17.4 Opdrachtnemer bedingt bij door haar in te schakelen derden dat deze derden afstand doen van de rechten bedoeld in artikel 17.3 AV.
17.5 Opdrachtnemer vrijwaart Fijn voor schade en kosten als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht door de door haar ingeschakelde derden.

Artikel 18 Verrekenings- en opschortingsbevoegdheid
18.1 Fijn is gerechtigd -al dan niet opeisbare- vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen, met hetgeen Fijn aan Opdrachtnemer verschuldigd is, of met hetgeen andere Fijn(entiteiten) aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn.
18.2 Fijn is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, wanneer Opdrachtnemer naar het oordeel van Fijn in gebreke is in de nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 19 Planning – fatale termijnen
19.1 Een in de Overeenkomst vastgelegde planning is bindend voor Opdrachtnemer.
19.2 In de planning genoemde data gelden voor Opdrachtnemer als fatale termijnen.
19.3 Partijen voeren tijdens de uitvoering van de Overeenkomst tijdig overleg over eventuele gewenste of noodzakelijke wijziging van de planning.
19.4 Indien wijziging als bedoeld in artikel 19.3 aan de orde is, stellen Partijen de planning opnieuw vast.

Artikel 20 Garantie
20.1 Opdrachtnemer geeft garantie op de Prestatie, zoals bepaald in de Overeenkomst.
20.2 Indien met Opdrachtnemer geen garantieregeling is overeengekomen en ook overigens geen garantieregeling (door Principaal) is bepaald, gelden de garantieregels van SWK.
20.3 Ongeacht of dit in de Overeenkomst is vastgelegd, valt onder de garantieverplichting van Opdrachtnemer ook vergoeding van schade of kosten die samenhangen met een garantieaanspraak.
20.4 Gebreken die onder de garantie vallen en binnen de garantietermijn aan Opdrachtnemer zijn gemeld, worden door Opdrachtnemer uiterlijk binnen twee weken na melding verholpen.
20.5 Tenzij er sprake is van Overmacht aan de kant van Opdrachtnemer, worden garantieaanspraken die niet binnen de in artikel 20.4 AV genoemde termijn zijn verholpen, door Fijn verholpen. Alle schade(n) en kosten worden dan verhaald op Opdrachtnemer.
20.6 In geval van (dreigend) faillissement van Opdrachtnemer is Fijn gerechtigd om een door haar in redelijkheid te bepalen bedrag -van tenminste 5% van de Opdrachtsom- op de Opdrachtsom in mindering te brengen, als financiële compensatie voor het verlies van garantieaanspraken.
20.7 Wanneer de Prestatie betrekking heeft op Woningborg- of SWK-woningen, zal Opdrachtnemer de verplichtingen uit de Woningborg-/SWK-regeling nakomen.

Artikel 21 Auteursrecht en gebruik documenten
21.1 Documenten en/of gegevensdragers die Fijn aan Opdrachtnemer verstrekt, blijven eigendom van Fijn. De documenten mogen door Opdrachtnemer niet worden gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld, tenzij voor de Prestatie noodzakelijk.
21.2 Gegevensdragers en documenten zullen door Opdrachtnemer op eerste verzoek worden gewist of aan Fijn geretourneerd.
21.3 Opdrachtnemer vrijwaart Fijn voor aanspraken van derden wegens inbreuk op auteurs- en/of octrooirechten in het kader van uitvoering van de Overeenkomst.
21.4 Indien Opdrachtnemer in het kader van (digitale) publicaties gebruik wenst te maken van informatie over Fijn of over projecten van Fijn, wordt daarvoor vooraf toestemming gevraagd.

Artikel 22 Tekeningen, BIM, elektronisch gegevens-uitwisselingssysteem
22.1 Indien Opdrachtnemer modellen, tekeningen en berekeningen verzorgt, moeten BIM (3D) modellen voldoen aan model basis ILS en BIM protocol. Details en tekeningen moeten voldoen aan de NEN2574, de RR130 en de SBR detailnormeringen. Indien gewerkt wordt met zowel BIM (3D) modellen als 2D tekeningen, zullen deze gekoppeld zijn aan elkaar, of afgeleid zijn van elkaar.
22.2 Ongeacht goedkeuring door Fijn, blijft Opdrachtnemer aansprakelijk voor door of namens Opdrachtnemer verzorgde tekeningen en berekeningen.
22.3 Opdrachtnemer zal op eerste verzoek alle elektronische gegevens betreffende diens Prestatie voor haar rekening aan Fijn ter beschikking te stellen, op een door Fijn aan te geven (digitale) gegevensdrager en in een door Fijn te bepalen formaat.
22.4 Indien de Prestatie in BIM moet worden uitgevoerd, handelt Opdrachtnemer conform het BIM-protocol en het uitvoeringsplan van Fijn, dat dan als bijlage aan de Overeenkomst wordt gehecht.
22.5 Opdrachtnemer zal deelnemen aan het elektronisch gegevens-uitwisselingssysteem (DMS) dat door Fijn beschikbaar wordt gesteld.
22.6 Partijen beschouwen informatie die via het DMS is verzonden en/of gedeeld, als schriftelijke communicatie.
22.7 Via DMS door Opdrachtnemer gedeelde informatie en/of documenten mogen door Fijn worden opgeslagen, geprint en gekopieerd.

Artikel 23 Materialen, beproevingen
23.1 Indien bouwstoffen moeten worden gekeurd (al dan niet in het kader van de Wkb), slaat Opdrachtnemer deze op zodat keuring kan plaatsvinden. Aflevering van deze bouwstoffen kan slechts plaatsvinden na goedkeuring.
23.2 Fijn heeft het recht om tijdens de uitvoering van de Overeenkomst een proefstuk/proefopstelling te verlangen, onderdelen of materialen te bemonsteren en/of te testen.

Artikel 24 Meer- en minderwerk
24.1 Eventueel meer- of minderwerk dient voorafgaand aan de uitvoering door Opdrachtnemer aan Fijn te worden gemeld, inclusief de gevolgen voor prijs en planning.
24.2 Uitvoering van meerwerk kan pas plaatsvinden nadat Opdrachtnemer schriftelijk Opdracht heeft verkregen van Fijn.
24.3 Meerwerk wordt separaat gefactureerd, conform het in artikel 10 AV bepaalde.

Artikel 25 Werkterrein Opdrachtnemer
25.1 Opdrachtnemer neemt voorafgaand aan de uitvoering van de Prestatie kennis van de feitelijke staat van het Werkterrein. Eventuele belemmeringen meldt Opdrachtnemer voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk aan Fijn.
25.2 Wanneer Opdrachtnemer geen belemmeringen heeft gemeld, wordt Opdrachtnemer geacht het Werkterrein te hebben geaccepteerd.
25.3 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst materiaal of (werk)materieel gebruikt dat door Fijn ter beschikking is gesteld, is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor juist gebruik en voldoende onderhoud. Bij beschadigingen, vermissing en/of diefstal is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade.

Artikel 26 Veiligheid

26.1 Opdrachtnemer treft maatregelen met betrekking tot de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van personen conform wet- en regelgeving en de stand van de techniek en wetenschap, voor zover van toepassing op de Overeenkomst en/of de Prestatie.
26.2 Het op het werk door Opdrachtnemer gebruikte materiaal of (werk)materieel dient te voldoen aan de daaraan op grond van vigerende wet- en regelgeving te stellen eisen. Opdrachtnemer legt op verzoek keuringsbewijzen over aan Fijn.
26.3 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor instructie en adequaat toezicht op veilig en gezond werken.
26.4 Tenzij anders overeengekomen, draagt Opdrachtnemer zorg voor de benodigde arbeidsmiddelen, waaronder de gebruikelijke Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).
26.5 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de Prestatie een Nederlands of Engels sprekende persoon aanwezig is. De naam van deze persoon dient bekend te zijn bij de uitvoerder van Fijn.
26.6 Opdrachtnemer zet voor het uitvoeren van de Prestatie uitsluitend bevoegde, gecertificeerde en/of gediplomeerde personen in.
26.7 Opdrachtnemer neemt kennis van het Fijn Bouwplaats-reglement, het ProjectManagement Plan en/of V&G-plan van Fijn en conformeert zich daaraan. Opdrachtnemer maakt voor haar eigen werkzaamheden een (deel)V&G-plan.
26.8 Opdrachtnemer werkt mee aan de inventarisatie van risico’s die gepaard gaan met de uitvoering van de Prestatie en het treffen van afdoende maatregelen om deze risico’s weg te nemen conform de arbeids-hygiënische strategie.
26.9 Opdrachtnemer meldt ongevallen direct aan Fijn en stelt hiervan een ongevalsrapport op. Dat rapport wordt binnen 24 uur aan Fijn verstrekt. Bij deze melding, althans zo spoedig mogelijk, moet de duur van het verzuim (in kalenderdagen), als maat voor de ernst van het ongeval worden opgegeven.
26.10 In geval van boetes en/of strafmaatregelen (stillegging werk) die worden opgelegd aan Fijn en/of Principaal in verband met het door of namens Opdrachtnemer niet naleven van V&G-regels, wordt de schade verhaald op Opdrachtnemer.
26.11 Opdrachtnemer zal zich maximaal inspannen om de veiligheid van Arbeidskrachten te waarborgen en het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Tevens stimuleert Opdrachtnemer dat alle betrokkenen proactief handelen ten aanzien van veiligheid. Opdrachtnemer ziet er op toe dat Arbeidskrachten en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde leveranciers zich gedragen volgens de veiligheidsregels en toolboxen van Fijn, zoals vermeld op www.samenveiligbijvanwijnen.nl.
26.12 Opdrachtnemer neemt deel aan de specifieke veiligheidsintroductie, veiligheidsinstructies, bijeenkomsten en trainingen die op veiligheidsgebied worden georganiseerd door Fijn.
26.13 Opdrachtnemer voorziet in bedrijfshulpverlening voor Arbeidskrachten. Er dient minimaal één BHV-er aanwezig te zijn bij de uitvoering van de Prestatie. Als dit niet mogelijk is, dan dient hierover afstemming plaats te vinden met de uitvoerder van Fijn.

Artikel 27 Milieu en duurzaamheid
27.1 Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor deugdelijke afvoer en/of verwerking van (rest-)materialen en afval. Opdrachtnemer vrijwaart Fijn voor alle aanspraken van derden hieromtrent.
27.2 Opdrachtnemer neemt maatregelen om beschadiging en/of vervuiling op of aan het werk te voorkomen.
27.3 Fijn is gecertificeerd voor ISO 14001, CO2-Prestatieladder. Elke vijf jaar herijkt Fijn haar CO2 reductiedoelstellingen. Opdrachtnemer levert een proactieve bijdrage aan deze doelstellingen, ten aanzien van de reductie van het verbruik van fossiele brandstoffen en elektriciteit.
27.4 Fijn heeft als doelstelling afvalvrij te zijn in 2025 en verwacht van Opdrachtnemer een proactieve houding om deze doelstelling te bereiken.
27.5 Indien de Prestatie FSC- of PEFC gecertificeerd hout of houtproducten betreft, vermeldt Opdrachtnemer op de leverings-bon en op de factuur het Chain of Custody (CoC)-nummer en specificeert zij op de leverings-bon de levering (in aantal en omvang). Na uitvoering van de Prestatie verstrekt Opdrachtnemer een overzicht van de leveringen en specificaties. Tussentijdse wijzigingen in productgroepen en/of CoC-nummer meldt Opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk aan Fijn.
27.6 Wanneer hout van buiten de EU (onder EUTR) wordt geleverd, geeft Opdrachtnemer Fijn te allen tijde inzage in de herkomst van het hout (waaronder de identificatie van het materiaal/product, plaats van oogst en oogstconcessie).
Wanneer hout van binnen de EU wordt geleverd geldt deze inzageverplichting uitsluitend wanneer derden gemotiveerd aantonen dat het door Opdrachtnemer geleverde hout(product) afkomstig zou kunnen zijn van een controversiële bron.
27.7 Opdrachtnemer handelt in overeenstemming met de zogenoemde Ladder van Lansink. Fijn stuurt op reststromen die op hetzelfde niveau of hoger kunnen worden hergebruikt. Vanaf stap D en lager beschouwt Fijn als afval.
27.7 Van Opdrachtnemer wordt een proactieve houding verwacht om in processen en producten waar zij invloed op heeft, zoveel mogelijk met hernieuwbare grondstoffen en materialen te werken en waar mogelijk grondstoffen en materialen in te zetten die zich lenen voor hoogwaardig hergebruik.
27.8 Ten aanzien van het voorkomen en het verminderen van de milieubelasting van haar bedrijfsvoering, wordt van Opdrachtnemer continue aandacht verwacht voor reductie van emissies, geluid, afval en energie-en brandstofverbruik, door de inzet van hernieuwbare energie, zoals wind en/of zonne-energie. Opdrachtnemer kan gevraagd worden om haar beleid en doelstellingen t.a.v. milieubelasting te duiden. Op verzoek van Fijn stelt de Opdrachtnemer rapportages ter beschikking die inzage geven in de voortgang op reductiedoelstellingen.

Artikel 28 Werkterrein – digitaal bouwplaats-registratiesysteem
28.1 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de verplichting zich te conformeren aan het digitaal bouwplaats-registratiesysteem aan iedere volgende partij in de bouwketen wordt doorgelegd, zodat duidelijk is welke partijen en Arbeidskrachten op de bouwplaats aanwezig zijn en wat hun onderlinge verhouding is.
28.2 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de derde wordt uitgenodigd voor registratie in het digitaal bouwplaats-registratiesysteem en dat een Arbeidskracht die in loondienst is van Opdrachtnemer, vóór de start van de werkzaamheden aangemeld is. Alle vereiste documenten en/of gegevens dienen vóór de start van de werkzaamheden te zijn ingevoerd in het digitaal bouwplaats-registratiesysteem.
28.3 Arbeidskrachten die niet volledig en tijdig zijn aangemeld, wordt de toegang tot de bouwplaats geweigerd.
28.4 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Arbeidskrachten altijd een geldig paspoort en/of identiteitskaart bij zich hebben en -indien van toepassing- een document voorzien van een geldige aantekening voor recht op arbeid in Nederland.
28.5 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Arbeidskrachten bekend zijn met en zich houden aan de aanmeldprocedure van het digitaal bouwplaats-registratiesysteem.
28.6 Opdrachtnemer verleent alle medewerking aan controle op naleving van het digitale bouwplaats-registratiesysteem.
28.7 Opdrachtnemer vrijwaart Fijn voor schade als gevolg van het niet (volledig) nakomen van de in dit artikel bedoelde wetgeving.

Artikel 29 Onderhoudstermijn
29.1 Tenzij anders overeengekomen, is de onderhoudstermijn voor bouwkundig werk 6 maanden en voor installatiewerk 12 maanden.
29.2 Opdrachtnemer handelt in de onderhoudstermijn voorkomende gebreken binnen twee weken na melding af.
29.3 Tenzij sprake is van Overmacht aan de kant van Opdrachtnemer, worden gebreken die niet binnen de in artikel 29.1 AV genoemde termijn zijn verholpen, door Fijn verholpen. Alle schade wordt dan verhaald op Opdrachtnemer.

Artikel 30 Gedragscode Fijn
30.1 Opdrachtnemer handelt bij de uitvoering van de Overeenkomst in overeenstemming met en conformeert zich aan de Gedragscode van Bouwend Nederland en de door Fijn gehanteerde gedragscode ‘’Zo doen wij’’, zoals gepubliceerd op de website van Van Wijnen.

Artikel 31 Taal
31.1 De Nederlandstalige tekst van de AV vormt de enige authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandstalige tekst en een vertaling in een buitenlandse taal, prevaleert de Nederlandstalige tekst.