Algemeen

De website www.fijn.com wordt beheerd door Fijn Holding B.V. (Fijn), mede ten dienste van de aan haar gelieerde ondernemingen. Verwijzing naar deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fijn.

Informatie

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Fijn neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site een hoge mate van zorgvuldigheid in acht, desondanks staat Fijn niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de inhoud van de site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Gekoppelde sites

Op de website van Fijn wordt, naast verwijzingen naar websites van aan Fijn gelieerde ondernemingen, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat Fijn door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan Fijn. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom

Fijn behoudt, dan wel heeft aanspraken op alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze website (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fijn, te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Beelden en visuals

Al onze visuals worden met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Ze zijn bedoeld om een eerste indruk te geven van de mogelijkheden. De weergegeven beelden kunnen mogelijk niet geheel representatief zijn voor de werkelijk toe te passen afmeting, kleur, materiaal of anderszins. Aan het beeldmateriaal kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

In geen geval is Fijn, zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Fijn aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site – in welke vorm dan ook – elektronisch aan Fijn wordt gezonden of aan jou wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘Fijn’ dient in dit verband tevens te worden gelezen de aan het bedrijf gelieerde ondernemingen.

Zijn er vragen over de disclaimer? Neem dan contact op met contact@fijn.com