Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities


1.1 AV:

        De voorliggende set algemene voorwaarden van Fijn Wonen. 

1.2    Technische Documentatie:

  De voorwaarden voor -dan wel de technische omschrijving van- een werk,de instandhouding daarvan gedurende de in de Overeenkomst vermelde termijn en de daaraan gestelde prestatie (garanties) volgens het concept Fijn Wonen en alle daaraan gekoppelde en daarmee verband houdende documenten.

1.3    BV:

    Een set Bijzondere Voorwaarden van Fijn Wonen waarin afspraken staan voor specifieke (technische) werkzaamheden, aangeduid met een specifiek nummer. 

1.4    BW:

     Het Burgerlijk Wetboek.

1.5    Opdrachtnemer:        

    De partij waarmee Fijn Wonen een Overeenkomst sluit.

1.6           Opdrachtsom:

        De prijs voor de Prestatie die Partijen zijn overeengekomen en die is vastgelegd in de Overeenkomst

1.7     Overeenkomst:

    De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Partijen waarmee Opdrachtnemer zich jegens Fijn Wonen verplicht tot het leveren van de Prestatie.

1.8       Overmacht:

Situatie waardoor de Overeenkomst (tijdelijk) niet kan worden nagekomen, die niet te wijten is aan Opdrachtnemer zoals bepaald in artikel 6:75 BW. Onder overmacht verstaan Partijen in ieder geval niet: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de Prestatie benodigde goederen, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkomingen van door Opdracht-nemer ingeschakelde derden, storingen in de productie van Opdrachtnemer en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij Opdrachtnemer.

1.9       Partijen:

        Fijn Wonen en Opdrachtnemer.               

1.10      Personeel van Opdrachtnemer:

            Personeel van Opdrachtnemer en van derden die door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld.

1.11        Prestatie:

            Hetgeen Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet leveren: goederen, diensten en/of werkzaamheden.

1.12 Principaal:

  De partij waarmee Fijn Wonen een (aannemings)overeenkomst sluit, op basis waarvan Fijn Wonen de Overeenkomst sluit met Opdrachtnemer.

1.13       Schriftelijk:

              Op papier of (als gescand bestand) per e-mail.

1.14         Fijn Wonen:               

              Fijn Wonen B.V. en aan haar gelieerde rechtspersonen, die met Opdrachtnemer een Overeenkomst sluit(en).

1.15         Verzuim:

    Situatie waarin Opdrachtnemer 1) is tekortgeschoten in de nakoming van de Overeenkomst en niet binnen de door Fijn Wonen gestelde redelijke termijn alsnog is nagekomen, 2) de Prestatie niet conform planning heeft geleverd,  3) op grond van artikel 6:83 BW in verzuim is. 

1.16      Werkterrein:

              De locatie waar de Prestatie feitelijk moet worden (af)geleverd.             

 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden


2.1            De AV zijn van toepassing op de Overeenkomst.

2.2            De BV zijn van toepassing op de Overeenkomst indien Partijen dat overeenkomen.

2.3            Aanvullingen op of afwijkingen van de AV of BV worden uitsluitend schriftelijk overeengekomen.

2.4            De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtnemer wijst Fijn Wonen uitdrukkelijk van de hand.

 

Artikel 3 Voldoen aan wet- en regelgeving

 

3.1 Opdrachtnemer voldoet aan alle voor de Overeenkomst en de Prestatie relevante wet- en regelgeving zoals die van kracht is op de dag van ondertekening van de Overeenkomst, ook wanneer wet- en regelgeving niet expliciet genoemd wordt in de Overeenkomst, AV of de BV.

 

Artikel 4 Waarschuwingsplicht Opdrachtnemer

 

4.1 Opdrachtnemer waarschuwt Fijn Wonen tijdig schriftelijk voor kenbare onjuistheden en/of onduidelijkheden in de stukken die Fijn Wonen aanlevert. 

4.2     Wanneer Opdrachtnemer de in artikel 4.1 AV genoemde waarschuwing nalaat, kan Opdrachtnemer zich (later) niet beroepen op deze fouten of ontbrekende onderdelen en is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen.

 

Artikel 5 Persoonsgegevens - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

5.1       Voor zover Fijn Wonen persoonsgegevens verwerkt, doet zij dit in overeenstemming met de privacyregelgeving en haar privacyverklaring, gepubliceerd op www.fijnwonen.nl

5.2       Voor zover Fijn Wonen en Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens uitwisselen, voldoet Opdrachtnemer aan de toepasselijke privacyregelgeving.

5.3 Opdrachtnemer treft de vereiste beveiligingsmaatregelen om te voldoen aan de toepasselijke privacyregelgeving. Opdrachtnemer is verplicht Fijn Wonen hierover op verzoek direct en schriftelijk te informeren.

5.4 Opdrachtnemer is verplicht om eventuele datalekken -waarbij persoonsgegevens betrokken zijn waarvan Fijn Wonen de verantwoordelijke is in de zin van de AVG- direct te melden aan Fijn Wonen, middels de verzending van een bericht aan privacy@fijn.com.  

 

Artikel 6 Geheimhouding

 

6.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding jegens derden voor wat betreft de Overeenkomst en/of Fijn Wonen, tenzij uit de Overeenkomst of de aard van de Prestatie anders volgt.

 

Artikel 7 Rangorde 

 

7.1            In geval van tegenstrijdigheid tussen documenten geldt de volgende rangorde: 

a. Nieuw document gaat voor oud.

b. Beschrijving gaat voor tekening.

c. Bijzondere regeling gaat voor algemene regeling, waarbij a gaat voor b en c en b gaat voor c 

 

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

 

8.1 Op de AV en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Indien een geschil tussen Partijen ontstaat, treden (de directies van) Partijen in overleg om te komen tot een oplossing.

8.3 Wanneer het overleg niet tot een oplossing leidt en geschilbeslechting nodig is, wordt het geschil voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. 

8.4 Fijn Wonen is in afwijking van het bepaalde in artikel 8.3 AV gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter, dan wel aan de instantie die tussen Principaal en Fijn Wonen is overeengekomen.

 

Artikel 9 Totstandkoming Overeenkomst

 

9.1 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst doet Opdrachtnemer een aanbieding die voldoet aan de door Fijn Wonen opgegeven specificaties.

9.2 Eventuele afwijkingen van de specificaties van Fijn Wonen meldt Opdrachtnemer schriftelijk vooraf. Afwijkingen gelden pas na schriftelijke goedkeuring door Fijn Wonen. 

9.3 De Overeenkomst komt uitsluitend schriftelijk tot stand. Eventuele wijziging van de Overeenkomst geschiedt eveneens uitsluitend schriftelijk. 

9.4 Opdrachtnemer zendt vóór feitelijke uitvoering van de Overeenkomst een rechtsgeldig getekend exemplaar van de Overeenkomst aan Fijn Wonen -indien van toepassing- inclusief bijlagen. 

9.5 Indien de Overeenkomst wordt gesloten met twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de Overeenkomst.

 

Artikel 10 Opdrachtsom, facturatie en betaling

 

10.1 De Opdrachtsom is vast gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Wijzigingen in prijzen, lonen, kosten, sociale lasten, belastingen of andere kostenverhogende omstandigheden, wijzigen de Opdrachtsom niet.

10.2 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de factuur uiterlijk binnen 14 dagen na uitvoering van de Prestatie door Fijn Wonen is ontvangen.

10.3 De betalingstermijn is 45 dagen na factuurdatum.

10.4 Fijn Wonen betaalt de factuur indien (voor zover van toepassing op de Prestatie):

  - de factuur -inclusief bijlagen- is goedgekeurd;

  - het Fijn Wonen-format van het mandagenregister volledig is ingevuld door Opdrachtnemer en door Fijn Wonen is goedgekeurd;

- Opdrachtnemer uitdrukkelijk verklaart dat de door haar ingeschakelde werknemers -in overeenstemming met de Wet Aanpak Schijnconstructies- conform de CAO zijn betaald;

- is voldaan aan het bepaalde in artikel 13 AV;

- de uitvoering van de Prestatie is geregistreerd bij Fijn Wonen. 

10.5 Indien tussen Partijen een onderhoudstermijn is overeengekomen als bedoeld in artikel 29 AV, is Fijn Wonen gerechtigd om -tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer- 5% van de Opdrachtsom in te houden gedurende de onderhoudstermijn.

10.6 Opdrachtnemer vermeldt op de factuur aanvullend:

a. Omvang loonsom CSV.

b. 'Omzetbelasting verlegd' (indien WKA van toepassing is).

c. Bedragen die op de G-rekening van Opdrachtnemer moeten worden gestort, onder vermelding van de rekeningnummers en gebaseerd op de stortingstabellen vastgesteld door Bouwend Nederland.


Artikel 11 Eenheidsprijzen en hoeveelheden

 

11.1 Indien van toepassing op de Prestatie worden de door Opdrachtnemer gehanteerde eenheidsprijzen en uurlonen in de Overeenkomst vastgelegd.

11.2 Bij verrekenbare hoeveelheden worden de in de Overeenkomst vastgelegde eenheidsprijzen gehanteerd.

11.3 Partijen stellen gezamenlijk de verrekenbare hoeveelheden vast door opmeting in het werk en/of in de werktekeningen, conform NEN3699. 

11.4 Uitsluitend de daadwerkelijk in het werk gebruikte netto hoeveelheden worden verrekend.

11.5 Bij de laatste betalingstermijn -of eerder op verzoek van Fijn Wonen- verstrekt Opdrachtnemer een namens Fijn Wonen getekende lijst van verwerkte verrekenbare hoeveelheden.

 

Artikel 12 Onder-aanneming 

 

12.1 Wanneer Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst (gedeeltelijk) wenst op te dragen aan een derde, vraagt zij voorafgaand schriftelijk toestemming aan Fijn Wonen.

12.2 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle relevante verplichtingen uit de Overeenkomst integraal worden doorgelegd aan de derde.

12.3 De toestemming als bedoeld in artikel 12.1 AV ontslaat Opdrachtnemer niet van haar eigen aansprakelijkheid ten aanzien van Fijn Wonen. 

 

Artikel 13 Inschakeling derden – WKA, WAS, WAV, Wet DBA, WAADI

 

13.1 Opdrachtnemer moet voldoen aan wet- en regelgeving rondom het verrichten van arbeid en het tewerkstellen van Personeel, waaronder de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet Aanpak Schijnconstructies, Wet Arbeid Vreemdelingen, Wet Deregulering Arbeidsrelaties, Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs.

13.2 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar Prestatie Personeel inzet dat te kwalificeren is als zelfstandig ondernemer (zzp’er), zorgt Opdrachtnemer voor deugdelijke controle op de eisen die aan zelfstandig ondernemerschap worden gesteld, waaronder een met dat Personeel af te sluiten modelovereenkomst die door de belastingdienst is goedgekeurd

13.3 Opdrachtnemer legt de verplichting genoemd in artikel 13.1 en 13.2 AV als kettingbeding door naar alle door en via haar ingeschakelde partijen, waaronder ook worden verstaan zelfstandig ondernemers (zzp’ers) en intermediairs die personeel leveren. Medewerkers van deze partijen worden niet gekwalificeerd als Personeel van Opdrachtnemer. 

13.4 Indien Opdrachtnemer te kwalificeren is als uitzend-/detacheerbureau, dient zij NEN 4400-1/4400-2 gecertificeerd te zijn en te zijn ingeschreven in het Handelsregister als onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt (Waadi).

13.5 Alle aan Opdrachtnemer gevraagde informatie wordt  op eerste verzoek aan Fijn Wonen verstrekt. 

13.6 Fijn Wonen wordt in de gelegenheid gesteld te voldoen aan haar vergewisplicht om te (laten) controleren of Opdrachtnemer conform wet- en regelgeving handelt.

13.7 Kosten en/of boetes die voortvloeien uit onjuiste, onvolledige en/of niet-tijdig verstrekte informatie of het niet voldoen aan de wet- en regelgeving, worden in rekening gebracht bij Opdrachtnemer.

13.8 Opdrachtnemer vrijwaart Fijn Wonen voor schade als gevolg van het niet (volledig) nakomen van de in dit artikel bedoelde wetgeving.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

 

14.1 Indien Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde in Verzuim raakt, of anderszins schade veroorzaakt, is Opdrachtnemer jegens Fijn Wonen aansprakelijk voor de schade die Fijn Wonen dientengevolge lijdt. 

14.2 Opdrachtnemer vrijwaart Fijn Wonen van alle aanspraken van derden, waaronder ook begrepen Principaal.

14.3 Opdrachtnemer draagt zorg voor adequate verzekering voor aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 15 AV.

 

Artikel 15 Verzekering

 

CAR-verzekering

15.1 Opdrachtnemer sluit een CAR-verzekering ten behoeve van de Prestatie. 

15.2 Indien Fijn Wonen voor het werk een CAR-verzekering heeft afgesloten, is Opdrachtnemer niet automatisch medeverzekerd. 

15.3 Opdrachtnemer is slechts medeverzekerd indien Fijn Wonen voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toegang heeft verleend.

15.4 Opdrachtnemer is uitsluitend medeverzekerd voor schade aan het betreffende werk en de daarvoor bestemde materialen of zaken die Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst daadwerkelijk in bewerking heeft. 

15.5 In geval van medeverzekering als bedoeld in artikel 15.4 AV is Opdrachtnemer uitsluitend medeverzekerd tegen schade aan het werk (Rubriek 1A) en -mits de schadeoorzaak verband houdt met de bouw- aan eigendommen van Principaal (Rubriek 1C). 

15.6 Opdrachtnemer is nooit medeverzekerd voor schade die valt onder andere dan de in artikel 15.5 AV genoemde rubrieken van de CAR-verzekering van Fijn Wonen.

15.7 In geval van medeverzekering als bedoeld in artikel 15.4 AV dient Opdrachtnemer bij schade het door Fijn Wonen te betalen bedrag aan eigen risico te vergoeden.

15.8 In geval van medeverzekering als bedoeld in artikel 15.4 AV behoudt Fijn Wonen het recht om regres te halen bij (een) verzekeraar van Opdrachtnemer en/of bij Opdrachtnemer zelf.

15.9 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die niet onder de CAR-verzekering van Fijn Wonen en/of de CAR-verzekering van de Opdrachtnemer valt en die verband houdt met de Overeenkomst. Opdrachtnemer vrijwaart Fijn Wonen -en draagt zelf zorg voor een adequate verzekering- voor die schade.

AVB-verzekering

15.10 Opdrachtnemer sluit een AVB-verzekering ten behoeve van de Prestatie.

15.11 Ongeacht hetgeen hieromtrent in de Overeenkomst is bepaald of met Principaal is overeengekomen, is Opdrachtnemer verplicht zich voor ten minste       € 2.500.000,-- (twee miljoen vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis inclusief gevolgschade te verzekeren en verzekerd te houden tegen wettelijke aansprakelijkheid.   

15.12 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die niet onder de AVB-verzekering valt en die verband houdt met de Overeenkomst. Opdrachtnemer vrijwaart Fijn Wonen voor die schade.

WAM-verzekering

15.13 Opdrachtnemer sluit een WAM-verzekering voor schade die voortvloeit uit de inzet van WAM-plichtig (werk)materieel (ook aanwezig op motorrijtuigen) dat ten behoeve van de Overeenkomst door of namens Opdrachtnemer wordt ingezet. 

15.14 Fijn Wonen wordt in de WAM-polis als medeverzekerde aangewezen. 

15.15 Het verzekerde bedrag dient volledig beschikbaar te zijn voor het werkrisico, inclusief regiefouten van Fijn Wonen of andere bij de bouw betrokken partijen. 

15.16 Onvoldoende preventie door Opdrachtnemer mag geen verval van dekking tot gevolg hebben.

15.17 In de verzekering mogen geen sub-limieten zijn opgenomen.

Cascoverzekering

15.18 Opdrachtnemer sluit een cascoverzekering voor het in te zetten (werk)materieel.

15.19 Fijn Wonen en Principaal worden in de cascoverzekering als medeverzekerden aangewezen. De casco-verzekeraar doet daarbij afstand van regres op deze medeverzekerden.

15.20 Opdrachtnemer vrijwaart Fijn Wonen en de Principaal voor (casco)schade veroorzaakt door of aan (werk)materieel, dat eigendom is van of gebruikt wordt door Opdrachtnemer of dat door Fijn Wonen ter beschikking is gesteld. 

Overige verzekeringsbepalingen

15.21 Opdrachtnemer zal op verzoek van Fijn Wonen (certificaten van) de verzekeringspolissen als in dit artikel 15 bedoeld ter beschikking stellen. 

15.22 Indien Opdrachtnemer haar verzekeringsverplichting niet nakomt, is Fijn Wonen gerechtigd zelf passende verzekering(en) te regelen, voor rekening van Opdrachtnemer.

15.23 Opdrachtnemer sluit zo nodig aanvullende verzekeringen, zodat de aan haar opgedragen werkzaamheden, leveringen en/of materialen bestemd voor het werk afdoende verzekerd zijn.   

15.24 Verzekeringsaanspraken van Partijen laten de aansprakelijkheid van Fijn Wonen en Opdrachtnemer tegenover elkaar en tegenover derden onverlet. Schade die niet onder de dekking van een polis valt of niet (geheel) wordt vergoed, komt dus voor rekening van de aansprakelijke partij. 

15.25 Fijn Wonen is gerechtigd om bedragen die in het kader van de verzekering voor rekening van Opdrachtnemer komen (niet gedekte schade en eigen risico) te verrekenen conform artikel 18.1 AV.

 

Artikel 16 Ontbindingsbevoegdheid Fijn Wonen

 

16.1 Fijn Wonen is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien (uit een mededeling van Opdrachtnemer blijkt dat):

a. Opdrachtnemer in verzuim is geraakt;

b. Opdrachtnemer failleert, surséance van betaling aanvraagt of onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; 

c. Op het vermogen van Opdrachtnemer (conservatoir of executoriaal) beslag is gelegd;

d. Opdrachtnemer haar bedrijfsuitoefening staakt;

e. Opdrachtnemer de zeggenschap over haar onderneming aan een derde overdraagt en de uitvoering van de Overeenkomst daardoor naar het oordeel van Fijn Wonen kan worden belemmerd.

16.2 De in artikel 16.1 AV vastgelegde ontbindingsmogelijkheid laat onverlet het recht van Fijn Wonen de Overeenkomst verder uit te (laten) voeren.

16.3 Bij ontbinding van de Opdracht op grond van één van de in artikel 16.1 AV genoemde gronden, is Fijn Wonen gerechtigd om de schade op Opdrachtnemer te verhalen, al dan niet door verrekening overeenkomstig artikel 18.1 AV.

 

Artikel 17 Verbod tot cessie, verpanding en eigendoms    overdracht vorderingen 

 

17.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fijn Wonen is het Opdrachtnemer niet toegestaan om uit de Overeenkomst voortvloeiende vorderingen op Fijn Wonen aan een derde te cederen, te verpanden of onder andere titel over te dragen. 

17.2 Het verbod in artikel 17.1 heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 

 

Artikel 18 Verrekenings- en opschortingsbevoegdheid 

 

18.1 Fijn Wonen is gerechtigd -al dan niet opeisbare- vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen met hetgeen (andere) Fijn Wonen(entiteiten) aan Opdrachtnemer verschuldigd is (zijn).

18.2 Fijn Wonen is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, wanneer Opdrachtnemer naar het oordeel van Fijn Wonen in gebreke is in de nakoming van de Overeenkomst.

 

Artikel 19 Planning – fatale data

 

19.1 Een in de Overeenkomst vastgelegde planning is bindend voor Opdrachtnemer.

19.2 In de planning genoemde data gelden voor Opdrachtnemer als fatale data.

 

Artikel 20 Garantie

 

20.1 Opdrachtnemer geeft garantie op de Prestatie, zoals bepaald in de Overeenkomst.

20.2 Ongeacht of dit in de Overeenkomst is vastgelegd, valt onder de garantieverplichting van Opdrachtnemer ook vergoeding van schade of kosten die samenhangen met een garantieaanspraak. 

20.3 Gebreken die onder de garantie vallen en binnen de garantietermijn aan Opdrachtnemer zijn gemeld, worden door Opdrachtnemer uiterlijk binnen twee weken na melding verholpen. 

20.4 Tenzij er sprake is van Overmacht aan de kant van Opdrachtnemer, worden garantieaanspraken die niet binnen de in artikel 20.3 AV genoemde termijn zijn verholpen, door Fijn Wonen verholpen. Alle schade wordt dan verhaald op Opdrachtnemer.

20.5 In geval van (dreigend) faillissement van Opdrachtnemer is Fijn Wonen gerechtigd om een door haar in redelijkheid te bepalen bedrag         -van tenminste 5% van de Opdrachtsom- op de Opdrachtsom in mindering te brengen, als financiële compensatie voor het verlies van garantieaanspraken.

 

Artikel 21 Auteursrecht

 

21.1 Gegevensdragers en documenten die Fijn Wonen aan Opdrachtnemer verstrekt, blijven eigendom van Fijn Wonen. De documenten mogen door Opdrachtnemer niet worden gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld, tenzij voor de Prestatie noodzakelijk. 

21.2 Gegevensdragers en documenten zullen door Opdrachtnemer op eerste verzoek worden gewist of aan Fijn Wonen geretourneerd.

21.3 Opdrachtnemer vrijwaart Fijn Wonen voor aanspraken van derden wegens inbreuk op auteurs- en/of octrooirechten in het kader van uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 22 Tekeningen en berekeningen Opdrachtnemer

 

22.1 Indien Opdrachtnemer modellen, tekeningen en berekeningen verzorgt, moeten detailleringen voldoen aan de SBR detailnormeringen.

22.2 Ongeacht goedkeuring door Fijn Wonen, blijft Opdrachtnemer aansprakelijk voor door of namens Opdrachtnemer verzorgde tekeningen en berekeningen.

22.3 Opdrachtnemer zal op eerste verzoek alle elektronische gegevens betreffende diens Prestatie voor zijn rekening aan Fijn Wonen ter beschikking te stellen, op een door Fijn Wonen aan te geven (digitale) gegevensdrager en in een door Fijn Wonen te bepalen formaat met opgaaf van plot-styles.

22.4 Indien de Prestatie in BIM moet worden uitgevoerd, handelt Opdrachtnemer conform het BIM-protocol van Fijn Wonen, dat dan als bijlage aan de Overeenkomst wordt gehecht.

 

Artikel 23 Materialen, beproevingen

 

23.1 Indien bouwstoffen moeten worden gekeurd, slaat Opdrachtnemer deze op zodat keuring kan plaatsvinden. Aflevering van deze bouwstoffen kan slechts plaatsvinden na goedkeuring.

23.2 Fijn Wonen heeft het recht om tijdens de uitvoering van de Overeenkomst een proefstuk/proefopstelling te verlangen, onderdelen c.q. materialen te bemonsteren en/of te testen.

 

Artikel 24 Meerwerk

 

24.1 Eventueel meerwerk dient voorafgaand aan de uitvoering door Opdrachtnemer aan Fijn Wonen te worden gemeld, inclusief de gevolgen voor prijs en planning. 

24.2 Uitvoering van meerwerk kan pas plaatsvinden nadat Opdrachtnemer schriftelijk Opdracht heeft verkregen van Fijn Wonen. 

24.3 Meerwerk wordt separaat gefactureerd, conform het in artikel 10 AV bepaalde.

 

Artikel 25 Werkterrein Opdrachtnemer

 

25.1 Opdrachtnemer neemt voorafgaand aan de uitvoering van de Prestatie kennis van de feitelijke staat van het Werkterrein. Eventuele belemmeringen meldt Opdrachtnemer voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk aan Fijn Wonen. 

25.2 Wanneer Opdrachtnemer geen belemmeringen heeft gemeld, wordt Opdrachtnemer geacht het Werkterrein te hebben geaccepteerd.

25.3 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst materiaal of (werk)materieel gebruikt dat door Fijn Wonen ter beschikking is gesteld, is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor juist gebruik en voldoende onderhoud. Bij beschadigingen, vermissing en/of diefstal is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade.

 

Artikel 26 Veiligheid

 

26.1 Opdrachtnemer treft maatregelen met betrekking tot de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van personen conform wet- en regelgeving en de stand van de techniek en wetenschap, voor zover van toepassing op de Overeenkomst en/of de Prestatie.

26.2 Het op het werk door Opdrachtnemer gebruikte materiaal of (werk)materieel dient te voldoen aan de daaraan op grond van vigerende wet- en regelgeving te stellen eisen. Opdrachtnemer legt op verzoek keuringsbewijzen over aan Fijn Wonen.

26.3 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor instructie en adequaat toezicht op veilig en gezond werken.

26.4 Tenzij anders overeengekomen, draagt Opdrachtnemer zorg voor de benodigde arbeidsmiddelen, waaronder de gebruikelijke Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).

26.5 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de Prestatie een Nederlands sprekende persoon aanwezig is. De naam van deze persoon dient bekend te zijn bij de uitvoerder van Fijn Wonen.

26.6 Opdrachtnemer zet voor het uitvoeren van de Prestatie uitsluitend bevoegde, gecertificeerde en/of gediplomeerde personen in.

26.7 Opdrachtnemer neemt kennis van het Fijn Wonen Bouwplaats-reglement, het Projectplan en/of V&G-plan van Fijn Wonen en conformeert zich daaraan. 

26.8 Opdrachtnemer werkt mee aan de inventarisatie van risico’s die gepaard gaan met de uitvoering van de Prestatie en het treffen van afdoende maatregelen om deze risico’s weg te nemen conform de arbeids-hygiënische strategie.

26.9 Onveilige situaties verhelpt Opdrachtnemer direct en zij meldt die aan Fijn Wonen, ook als het werkzaamheden van door haar ingeschakelde derden betreft. 

26.10 Opdrachtnemer meldt ongevallen direct aan Fijn Wonen en zij stelt hiervan een ongevalsrapport op. Dat rapport wordt binnen 24 uur aan Fijn Wonen verstrekt. Bij deze melding, althans zo spoedig mogelijk, moet de verzuimduur (in kalenderdagen), als maat voor de ernst van het ongeval worden opgegeven.

26.11 In geval van boetes en/of strafmaatregelen (stillegging werk) die worden opgelegd aan Fijn Wonen en/of Principaal in verband met het door of namens Opdrachtnemer niet naleven van V&G-regels, wordt de schade verhaald op Opdrachtnemer.

26.12 Opdrachtnemer zal actief deelnemen aan onderzoeken die gericht zijn op: (i) het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en (ii) oorzaken van (bijna) ongevallen.

26.13 Opdrachtnemer neemt deel aan de specifieke veiligheidsintroductie, veiligheidsinstructies, bijeenkomsten en trainingen die op veiligheidsgebied worden georganiseerd door Fijn Wonen.

26.14 Opdrachtnemer voorziet in bedrijfshulpverlening voor eigen medewerkers. Per ploeg dient minimaal één BHV-er aanwezig te zijn. Als dit niet mogelijk is, dan dient hierover afstemming plaats te vinden met de uitvoerder van Fijn Wonen.

 

Artikel 27 Milieu en duurzaamheid

 

27.1 Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor deugdelijke afvoer en/of verwerking van (rest-)materialen en afval. Opdrachtnemer vrijwaart Fijn Wonen voor alle aanspraken van derden hieromtrent.

27.2 Opdrachtnemer neemt maatregelen om beschadiging en/of vervuiling op of aan het werk te voorkomen. 

27.3 Fijn Wonen is gecertificeerd voor ISO 14001, CO2-Prestatieladder. Opdrachtnemer zal daarnaar handelen.  

27.4 Voor hout van buiten de EU waarop de EUTR van toepassing is, voert Opdrachtnemer een due dilligenceuit en verstrekt Opdrachtnemer Fijn Wonen informatie omtrent de herkomst: identificatie handelsnaam en type, naam houtsoorten en land/regio van oogst en/of oogstconcessie.

27.5 Indien Principaal of derden onderbouwd stellen dat niet aan de EUTR en/of het bepaalde in artikel 27.4 AV wordt voldaan, verstrekt Opdrachtnemer hen rechtstreeks die informatie, ook wanneer het hout vanuit de EU afkomstig is.

 

Artikel 28 Werkterrein – identificatie en registratie

 

28.1 Bij startgesprekken, eventuele 10-minutengesprekken en tijdens de uitvoering draagt Opdrachtnemer zorg voor een vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger moet bekend zijn bij de uitvoerder van Fijn Wonen.

28.2 Voor de identificatie en registratie van Personeel van Opdrachtnemer gebruikt Fijn Wonen een digitaal bouwplaats-registratiesysteem. 

28.3 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de verplichting zich te conformeren aan het digitale bouwplaats-registratiesysteem aan iedere volgende partij in de bouwketen wordt doorgelegd, zodat duidelijk is welke partijen op de bouwplaats aanwezig zijn en wat hun onderlinge verhouding is.

28.4 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Personeel van Opdrachtnemer voordat dit de eerste keer de bouwplaats betreedt, voor-aangemeld is. Alle vereiste documenten en/of gegevens dienen vóór de start van de werkzaamheden te zijn ingevoerd in het digitale bouwplaats-registratiesysteem.

28.5 Indien de vooraanmelding niet is gedaan, kan Fijn Wonen hiervoor kosten in rekening te brengen bij Opdrachtnemer.

28.6 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Personeel van Opdrachtnemer altijd een geldig ID-bewijs of paspoort bij zich heeft en -indien van toepassing- een geldig document voor het mogen verrichten van arbeid in Nederland.

28.7 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Personeel van Opdrachtnemer bekend is met en zich houdt aan de aanmeldprocedure van het digitale bouwplaats-registratiesysteem.

28.8 Op bouwplaatsen waar gebruik wordt gemaakt van biometrische in- en uitcheckfaciliteiten, checkt Personeel van de Opdrachtnemer in bij binnenkomst en uit bij vertrek, zodat Fijn Wonen steeds over een actueel overzicht van aanwezige personen beschikt.

28.9 Opdrachtnemer verleent alle medewerking aan controle op naleving van het digitale bouwplaats-registratiesysteem. 

28.10 Opdrachtnemer vrijwaart Fijn Wonen voor schade als gevolg van het niet (volledig) nakomen van de in dit artikel bedoelde wetgeving.

 

Artikel 29 Onderhoudstermijn

 

29.1        Indien een onderhoudstermijn is overeengekomen, handelt Opdrachtnemer gebreken binnen twee weken na melding af.

29.2 Tenzij sprake is van Overmacht aan de kant van Opdrachtnemer, worden gebreken die niet binnen de in artikel 29.1 AV genoemde termijn zijn verholpen, door Fijn Wonen verholpen. Alle schade wordt dan verhaald op Opdrachtnemer.

 

Artikel 30 Gedragscode Fijn Wonen

 

30.1        Opdrachtnemer houdt bij de uitvoering van de Overeenkomst rekening met en conformeert zich aan de model-gedragscode van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid(SBIB) en de door Fijn Wonen gehanteerde gedragscode ‘’Zo doen wij’’, zoals gepubliceerd op www.vanwijnen.nl.