Privacy-instellingen

Wij streven naar een fijn leven voor vandaag, morgen en overmorgen. Dat betekent dat we woningen en gebouwen ontwikkelen, realiseren, onderhouden, beheren en verkopen. Om dat met je te kunnen doen, is het noodzakelijk dat wij je persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

We vinden het belangrijk dat voor jou duidelijk is, hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring lees je hoe wij dat doen. De belangrijkste uitgangspunten hiervoor zijn:

 • Wij verzamelen, gebruiken en bewaren persoonsgegevens. Wij doen dit op een manier die voldoet aan wet- en regelgeving.
 • Wij informeren je over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Je hebt recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van jouw persoonsgegevens als je hierom vraagt.
 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor de doelen die in deze Privacyverklaring staan opgenomen. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld als dat noodzakelijk is of op basis van een wettelijke plicht.

Schakelen wij anderen in die jouw persoonsgegevens gebruiken, dan wijzen wij hen erop of spreken af dat zij jouw gegevens alleen rechtmatig mogen gebruiken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar jou als persoon. Bijvoorbeeld je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer. Ook foto- en filmopnames van jou als persoon behoren tot persoonsgegevens. Alles wat we met die persoonsgegevens doen, wordt ‘verwerken’ genoemd. Dat kan gaan om verzamelen, bewaren, raadplegen, publiceren, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.

Fijn verwerkt persoonsgegevens van personen met wie we direct of indirect een relatie of overeenkomst hebben, hebben gehad of willen krijgen. Het gaat om persoonsgegevens van:

 • particuliere kopers en zakelijke opdrachtgevers;
 • ketenpartners, (onder)aannemers, uitleners, installateurs en leveranciers;
 • sollicitanten, (voormalige) werknemers, arbeidskrachten, ZZP-ers, stagiaires en trainees;
 • bezoekers en/of aanwezigen op een Fijn bouwplaats of vestiging;
 • bezoekers van Fijn internetpagina’s.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Fijn verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • basisgegevens om vast te stellen wie je bent, zoals naam, adres en woonplaats;
 • contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • identificatiegegevens zoals (gegevens vermeld op) een identiteitskaart;
 • bsn-nummer;
 • bank- en financiële gegevens en financiële bijzonderheden;
 • demografische gegevens zoals geboortedatum en plaats;
 • handtekening;
 • beeld- en geluidsopnamen voor commerciële uitingen, beheer en veiligheid;
 • persoonlijke kenmerken zoals gedragsgegevens en leefgewoontes;
 • opleiding en vorming;
 • gezondheidsgegevens;
 • woningkenmerken;
 • beroep en betrekking;
 • inloggegevens;
 • biometrische gegevens voor unieke identificatie van een persoon.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Alle bedrijfsonderdelen die behoren tot de Fijn Holding B.V. kunnen persoonsgegevens verwerken en zijn in die zin ‘verwerkingsverantwoordelijk’. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle bedrijfsonderdelen die vallen onder de Fijn Holding B.V. De contactgegevens van alle bedrijfsonderdelen van Fijn vind je hier.

Op basis van welke grondslagen verwerken we jouw gegevens?

Fijn verwerkt persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

 • voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst;
 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • wanneer je toestemming hebt gegeven;
 • om jouw vitale belangen te beschermen of die van een ander natuurlijk persoon;
 • om de gerechtvaardigde belangen te behartigen van Fijn of van derden zoals onderaannemers en andere (keten)partners. In zo’n geval wegen we altijd jou en onze belangen tegen elkaar af.

Alleen als we vinden dat onze gerechtvaardigde belangen opwegen tegen jouw privacybelang, verwerken we jouw persoonsgegevens op basis van deze grondslag.

Waarvoor verwerken we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het volgende:

 • het sluiten van overeenkomsten;
 • het voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie;
 • het leveren en bestellen van materialen, producten en diensten;
 • het verlenen van diensten;
 • het verrichten van onderhoud en reparaties;
 • het huren en verhuren van roerende en onroerende zaken;
 • het behandelen van jouw sollicitatie en het uitvoeren van een arbeids- of opdrachtovereenkomst;
 • het uitvoeren en verbeteren van bedrijfsprocessen, (intern) management en (management)rapportages;
 • marketing en business development activiteiten, zoals het toesturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere informatie die voor jou van belang kan zijn;
 • (markt)onderzoek, trendanalyses, klantprofielen en statistische onderzoeken, waarbij jouw gegevens anoniem worden verwerkt;
 • het genereren van statistieken rond het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren;
 • om veiligheid, beveiliging, gezondheid en/of integriteit te bevorderen van medewerkers, arbeidskrachten en bezoekers;
 • om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je deze hebt verstrekt of waarvoor we deze hebben verzameld. Wij kunnen jouw persoonsgegevens verder verwerken voor een ander doel, maar alleen als dit in lijn ligt met het doel waarvoor we jouw gegevens in eerste instantie hebben verzameld. Gebruiken we jouw persoonsgegevens voor een ander doel, dan informeren we jou hierover.

Met wie wisselen we gegevens uit?

Voor de doelen hierboven, kan het noodzakelijk zijn jouw persoonsgegevens uit te wisselen met elkaar of met andere partijen. Fijn verstrekt jouw persoonsgegevens aan deze partijen alleen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doelen en op basis van vermelde grondslagen.

We kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld uitwisselen met:

 • een ander bedrijfsonderdeel binnen Fijn Holding B.V.;
 • partijen die van belang zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten, zoals ketenpartners, onderaannemers en leveranciers. Dit kan ook een partij zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zien wij erop toe dat de gegevens worden uitgewisseld volgens de geldende regels;
 • toezichthouders en andere instanties die nodig zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • externe leveranciers aan wie Fijn ondersteunende diensten uitbesteedt, zoals ICT leveranciers en leveranciers van communicatiediensten.

Wanneer wij een derde inschakelen om jouw gegevens te verwerken, dan blijft Fijn verantwoordelijk voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Met de derde sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door partijen die zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving, is Fijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk. Wel wijzen wij hen erop dat zij jouw gegevens alleen rechtmatig mogen gebruiken.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren, is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als het nodig is om het doel te realiseren. Of zolang dit wettelijk verplicht is. Of zo lang als nodig is om de gerechtvaardigde belangen van Fijn of derden te behartigen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als er een juridische procedure loopt.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. In onze organisatie hebben we passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u, onze relaties en medewerkers te beschermen. Wil je een melding doen van mogelijk misbruik van jouw persoonsgegevens of van een mogelijk datalek? Stuur dan een e-mail naar datalek@vanwijnen.nl.

Wat zijn jouw rechten?

Vanaf het moment dat wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je verschillende rechten.

Informatie en inzage
Je kunt ons vragen of we persoonsgegevens van jou verwerken, welke dit zijn en wanneer we dit doen. Wij zijn verplicht jou deze informatie te verstrekken.

Het intrekken van jouw toestemming
Verwerken wij jouw gegevens omdat je hier toestemming voor heeft gegeven en trek je jouw toestemming in, dan mogen wij jouw gegevens niet verder verwerken.

Correctie of verwijdering van gegevens
Kloppen jouw persoonsgegevens niet of zijn ze niet volledig? Dan kun je ons vragen deze te wijzigen. Je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze hebben verwerkt. Of wanneer je jouw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking.

Beperking
U kunt ons vragen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens tijdelijk te beperken. Bijvoorbeeld omdat de gegevens volgens jou niet kloppen.

Dataportabiliteit
U kunt ons vragen jouw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Indienen van verzoek

Om gebruik te maken van jouw rechten, kun je een verzoek indienen. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar dataprivacy@vanwijnen.nl. Binnen vier weken ontvang je van ons bericht waarin staat wat wij met jouw verzoek doen. Is er sprake van een gerechtvaardigde grond of een wettelijke verplichting waardoor wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, dan wijzen wij jouw verzoek af. Je kunt hiertegen een bezwaar indienen bij Fijn via privacy@fijn.com of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij de behandeling van jouw verzoek kunnen wij je vragen om identificatie. Ook kan het nodig zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken voor een goede beantwoording van jouw vragen.

Klachten

Wil je een klacht indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fijn? Laat het ons weten via klachten@vanwijnen.nl. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hierover meer informatie.

Wijziging van de Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij informeren jou hierover via de website. De actuele Privacyverklaring kun je altijd vinden op onze website.

Heerenveen, 7 oktober 2019