Energieprestatievergoeding

U heeft een overeenkomst gesloten met uw verhuurder voor het huren van uw woning. De verhuurder brengt u maandelijks een bedrag in rekening voor energie (genaamd ‘’Energieprestatievergoeding (EPV)’’). Daarvoor is uw woning zo gebouwd dat de jaarnota van uw energieleverancier aan het eind van het jaar op nul kWh kan uitkomen. Naast de huurprijs betaalt u dus ook een energievergoeding aan de verhuurder.

Gezamenlijk verantwoordelijk

Fijn Wonen B.V. (statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8447 GB) Heerenveen aan de Wetterwille 29, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55256031, hierna: “Fijn Wonen”) heeft in opdracht van uw verhuurder uw woning zeer energiezuinig gebouwd of verduurzaamd. Fijn  Wonen en uw verhuurder zijn een “Overeenkomst Fijn Wonen” (‘de Overeenkomst Fijn Wonen’) aangegaan op grond waarvan Fijn Wonen uw woning heeft gebouwd of verduurzaamd en vervolgens uw woning zal onderhouden en daarmee samenhangend energieprestaties af zal geven ten aanzien van energieopwekking en verbruik. Deze afspraken zijn nader omschreven in de Overeenkomst Fijn Wonen.  

Monitoring 

Fijn Wonen heeft een systeem ontwikkeld voor het monitoren van de energieprestaties, waaronder mede begrepen het coachen van huurders op het gebied van energiebewustzijn (‘de Monitoring’). Voor de Monitoring verwerken Fijn Wonen en uw verhuurder relevante data waaronder uw persoonsgegevens. Wij bepalen gezamenlijk de doeleinden van en de middelen voor de Monitoring. Voor de Monitoring en voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals genoemd in deze privacyverklaring zijn Fijn Wonen en uw verhuurder ‘gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Fijn Wonen en /of uw verhuurder uit hoofde van de EPV. Wij zijn ervoor verantwoordelijk om deze gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de AVG, te verwerken.

Fijn Wonen heeft u woning zeer energiezuinig gebouwd of verduurzaamd. Om inzicht te krijgen in de energieprestaties van uw woning en indien nodig bij te sturen, worden metingen uitgevoerd. Deze monitoring stelt Fijn Wonen en/of door ons ingeschakelde derden in staat u advies te geven met betrekking tot energiezuinig wonen en leven. Wij leggen in deze privacyverklaring uit welke categorieën persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen en hoe we deze beschermen. Ook geven we informatie over uw privacyrechten. 

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de aan het einde van deze privacyverklaring vermelde contactgegevens. 

Gegevensverwerking

We verwerken de volgende gegevens, die aan uw adres gekoppeld worden:

 • Energiemeting ruimteverwarming, in kWh, tenminste 1 keer per uur (energie; productie)
 • Hoeveelheidsmeting geproduceerd warmtapwater, in liters/dag, tenminste 1 keer per uur (volume; productie)
 • Energiemeting warmteopwekker, in kWh, tenminste 1 keer per uur (energie; vraag)
 • Energiemeting hulpapparatuur en ventilatie installatie, in kWh, tenminste 1 keer per uur (energie; vraag))
 • Energiemeting bruto zonopwekking, in kWh, tenminste 1 keer per uur (energie; productie)
 • Temperatuuropnemer binnentemperatuur referentieruimte, in graden Celsius, tenminste 1 keer per uur (temperatuur; comfort)
 • Temperatuuropnemer productie warm tapwater, in graden Celcius, tenminste 1 keer per uur, uittapleiding direct op de warmteopwekker, max temperatuurmeting per periode(temperatuur; comfort)
 • (Technische) informatie over de installaties
 • Adres van de woning (postcode, huisnummer)
 • Aanhef, uw voornaam of voorletters, tussenvoegsel en achternaam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw Login naam
 • Wachtwoord (versleuteld)
 • Uw -mailadres

Doeleinden verwerking bovengenoemde gegevens

 1. Energie Prestatie Garantie - om u de garantie te kunnen geven dat uw woning ook de afgesproken energiebundel levert, dienen wij te weten hoe de woning gebruikt wordt en hoe de verschillende installaties die energie opwekken voor uw woning functioneren. Hierdoor kunnen wij de overeengekomen energieprestaties beoordelen en eventuele geschillen omtrent de energieprestaties eenvoudig behandelen. Indien er bijvoorbeeld sterke afwijkingen zijn in het energieverbruik, kan de mogelijke oorzaak beter gevonden worden. 
 2. Dashboard - inzicht voor u en ons in de energieprestatie van uw Fijn Wonen-woning en het functioneren van de verschillende energie installaties in uw woning in relatie tot het gebruik van de woning. Door inzicht in uw gegevens kunnen wij de Fijn Wonen beheers- en onderhoudsdiensten (laten) uitvoeren en optimaliseren. 
 3. Advies - het helpen en het adviseren bij het energiebewust worden en het gebruik van uw Fijn Wonen-woning. Het dashboard zal als ‘digitale energiecoach’ kunnen fungeren door het geven van inzicht in de actuele standen van opwekking en verbruik. U krijgt zo inzicht in het effect van uw gedrag op de beschikbare energiebundel en ook de jaarafrekening. 
 4. Voor verbetering en doorontwikkeling van dienstverlening kunnen uw gegevens worden gebruikt om de aan u te leveren diensten in het kader van de Energie Prestatie Garantie te analyseren, evalueren en verbeteren. Wij hechten er waarde aan dat u, ook in de toekomst, toegang hebt tot aanvullende producten of diensten, die het mogelijk maken om u nog meer energie te laten besparen of u nog Fijner te laten Wonen. Deze producten en diensten hebben een hoog dienstverlenend karakter, haken in op bovenstaande punten en kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het aanbieden van zuiniger apparatuur of verlichting, het  beveiligen van uw woning evenals het uitvoeren van aanvullende diensten op bovengenoemd vlakken.
 5. Tot slot kunnen we uw gegevens ook verwerken om eventuele overige vragen of klachten te behandelen

Grondslagen voor de verwerking van de gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

 • het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u;
 • het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Van Wijnen of van derden zoals uw verhuurder. In zo’n geval wegen we altijd uw en onze belangen tegen elkaar af. Alleen als we vinden dat onze gerechtvaardigde belangen opwegen tegen uw privacybelang, verwerken we uw persoonsgegevens op basis van deze grondslag; 
 • uw toestemming;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder die voor de EPV. 

Verstrekking aan derden

In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens met derden. Dit doen wij enkel wanneer wij dit noodzakelijk achten in het kader van de doelen genoemd in deze privacyverklaring. Wij verplichten derden om conform onze privacyrichtlijnen te werken en hebben met deze partijen heldere afspraken gemaakt die uw privacy waarborgen. Wij delen uw persoonsgegevens mogelijk met:

 • Diverse toeleveranciers van installaties en apparatuur, voor wat betreft het leveren vanonderhouds- en beheerdiensten aan die installaties en apparatuur.
 • Overheidsinstanties zoals gemeenten, de belastingdienst en toezichthouders.
 • Zakelijke opdrachtgevers en ketenpartners zoals verhuurders, bouwbedrijven, aannemers en onderaannemers en subsidie-uitvoerders.
 • Externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en clouddienstverleners dan wel andere leveranciers aan wie wij ondersteunende diensten uitbesteden, waaronder leveranciers die technologie, materialen en diensten op het gebied van domotica leveren.
 • Externe adviseurs zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen.
 • Wanneer de derde waarmee uw gegevens worden gedeeld, aangemerkt wordt als een verwerker in de zin van de AVG zullen wij bovendien een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Uw privacyrechten

Op grond van de AVG heeft u als bewoner van de woning de volgende rechten:

 • Inzagerecht. U mag ons vragen u te informeren welke gegevens wij uit uw woning verzamelen en voor welke doeleinden wij deze verwerken. 
 • Correctie- en verwijderingsrecht en recht om bezwaar te maken. Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of dat Fijn Wonen uw gegevens niet mag verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen
 • Het recht op overdraagbaarheid. Onder bepaalde omstandigheden kunt u recht hebben op overdracht van uw gegevens.
 • Het recht op beperking van verwerking van uw gegevens. Onder bepaalde omstandigheden kunt u recht hebben op een beperking van de verwerking van uw gegevens. Bijvoorbeeld gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van uw gegevens te controleren.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen op basis van uw toestemming. 

U kunt uw verzoek of uw vraag met betrekking tot privacy stellen door een email te sturen naar [email protected]. Wij zullen u binnen één maand laten weten of en in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij ontvangen kan deze termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Wij stellen u binnen één maand na ontvangst van uw verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.  

Houdt u er alstublieft rekening meer dat de rechten van personen onder de AVG onderworpen zijn aan bepaalde beperkingen. Het is mogelijk dat wij gedeeltelijk of volledig niet (kunnen) voldoen aan uw verzoek. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten van derden en de legitieme belangen van Fijn Wonen. 

Indien wij geen gevolg aan uw verzoek (kunnen) geven, zullen we u dat onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek laten weten. Indien u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u zich tot de rechter wenden of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Uiteraard zouden wij het fijn vinden als u eerst contact met ons op zou nemen, zodat we kunnen kijken of we er samen uit kunnen komen. 

Wij kunnen eventuele wijzigingen met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens  verder communiceren op de Fijn Wonen Community. Wij zullen duidelijk vermelden dat wijzigingen hebben plaatsgevonden en welke dit zijn.

Plaats van verwerking

Verwerking van persoonsgegevens door Fijn Wonen vindt hoofdzakelijk binnen de Europese Unie plaats. Wij maken voor de opslag van uw gegevens gebruik van de diensten van Microsoft, waarbij gegevens mogelijk ook op locaties buiten de Europese Unie worden opgeslagen. Microsoft is gevestigd in de Verenigde Staten en is Privacy Shield gecertificeerd.

Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is, en overdracht van de gegevens wordt beschermd door passende beveiligingsmaatregelen. Fijn Wonen neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van persoonsgegevens te garanderen. Hieronder vindt u een korte beschrijving van dezebeveiligingsmaatregelen.

 1. Dataverzameling

  Data wordt uit de woninggebonden apparaten via een bekabelde verbinding ontvangen op de  ontvangende computer in de woning. Dit is een Raspberry Pi 2B met een Linux variant besturingssysteem. Deze computer is beveiligd met een login/wachtwoord en bevindt zich in een afgesloten technische ruimte van de woning. De data wordt via een eigen beveiligde verbinding direct doorgestuurd naar de Fijn Wonen Azure omgeving via een Web API of in geval van storing vastgelegd in een lokale database om op een later moment alsnog verstuurd te worden. De data wordt versleuteld verstuurd naar Fijn Wonen. De verbinding wordt beveiligd met een token dat bij elke communicatie wordt meegestuurd. De data wordt anoniem opgeslagen in de database; de enige identificatie is een unieke objectcode. Na verzending blijft de data niet op de computer in de woning achter. De database server heeft een IP-filter en heeft een auditfunctie waarmee zichtbaar is vanaf welk IP-adres met de database wordt gecommuniceerd. De Azure omgeving is beveiligd met een login/wachtwoord.

 2. CRM

  Het CRM-systeem bevindt zich in de Fijn Wonen Azure omgeving. IP-filtering tussen CRM en Dashboard en login/wachtwoord zijn van toepassing, alsmede SSL-beveiligd verkeer. In het CRM-systeem worden primair woningen vastgelegd.  In dit systeem wordt ook een verband gelegd tussen het adres van de woning en de verstuurde data. Daarnaast wordt indien van toepassing een verband vastgelegd tussen woning en  hoofdbewoner en wordt een account met wachtwoord  gecreëerd.

 3. Dashboard

  De webapplicatie bevindt zich in de Fijn Wonen Azure omgeving. IP-filtering en login/wachtwoord zijn van toepassing, alsmede SSL-beveiligd verkeer. De bewoner van een woning kan met een login/wachtwoord toegang krijgen tot het Dashboard. In het CRM zijn de gegevens van woning en bewoner vastgelegd. Het Dashboard heeft een eigen database voor de vastlegging van weergegevens, maar legt geen gegevens over woning of bewoner vast. Het Dashboard verifieert in het CRM-systeem de inloggegevens en haalt op basis van de unieke objectcode de bijbehorende data op in de Fijn Wonen Azure omgeving. Deze data worden niet opgeslagen door het dashboard of CRM.

 4. Overige in acht genomen beveiligingsmaatregelen
 • Bewustwording, opleiding en training van medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging en toezicht op naleving van het informatiebeveiligingsbeleid. Al onze medewerkers zijn aan geheimhouding gebonden.
 • Continuïteitsvoorzieningen: De data wordt opgeslagen in een datacentrum. Deze hanteert het 3+1-principe, waarbij bij uitval van de server of van het datacentrum, dit automatisch wordt overgenomen door een andere server of centrum.
 • Afspraken met door ons ingeschakelde derden over de beveiliging van uw gegevens.

Fijn Wonen slaat de monitoringgegevens zodanig op dat ze niet direct te herleiden zijn tot u of uw woning. Slechts op momenten dat dit noodzakelijk is wordt tijdelijk een verbinding gelegd tussen deze gegevens en uw NAW-gegevens. 

Als u verhuist, worden de gegevens niet gewist. Wel worden alle referenties naar uw persoon gewist, zodat de gegevens niet langer naar te herleiden zijn. Een volgende bewoner zal uw gegevens niet kunnen zien. 

Contactgegevens

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven contactgegevens:

Fijn Wonen B.V.

K.R. Poststraat 101
8441 EN, Heerenveen
Nederland
T: 088-444 25 60
E[email protected]  
Wwww.fijn.com 

Versie: 31 juli 2019